Nhìn vào sữa của họ, tôi nói – đợi đã, tôi sẽ lấy thứ gì đó. Bạn ở lại đây Khi tôi ra khỏi túp lều đó, những suy nghĩ khác nhau bắt đầu lướt qua tâm trí tôi. Tôi nghĩ về nó, và đi vào túp lều một lần nữa. Tôi nói – nếu bạn cần bất cứ điều gì khác, hãy gọi số này. Nghỉ ngơi một chút đi, lát nữa tôi sẽ lấy rau hay gì đó cho anh. Cô ấy nói – thưa ông, chúng tôi không có điện thoại. Bạn đã làm rất nhiều … bạn cần gì hơn nữa. Bạn đã mang hình dạng của Chúa. Tôi rút thêm 2.000 rupee trong túi và đưa cho anh ta. Vì vậy, cô ấy bắt đầu từ chối chấp nhận nó. Dì – Thưa ông, tôi không cần nhiều ân huệ như vậy … ông đã làm đủ rồi.