Tag: Thẩm Du

Toàn con hàng non tơ mời anh em thẩm du

Tuyết- Có phải là đêm? Khá- Vâng, chuyện gì đã xảy ra vậy? Tuyết- Này, khu vực đó không thích hợp để ở lại qua đêm. Đây là một con đường rất hoang vắng. Ngày mai vào ban ngày. Khá - Tôi đã đúng! tại sao bạn sợ Không c...